NHÂN NGÀY 27 / 7/ 2010 NHỚ VỀ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

 

Nh©n ngµy 27 / 7/ 2010 Nhí vÒ c¸c anh hïng liÖt sÜ.

T«i sinh ra vµ lín lªn trong khi cuc chiến tranh chng đế quc M đang din ra v« cïng khèc liÖt nhµ m¸y trư­êng häc c¸c c¬ quan bÞ tµn ph¸ nghiªm träng  tuy lóc bÊy giê t«i cßn nhá. Như­ng khi ln lín lªn t«i ®­ưîc b m nu«i dy vµ cho đi hc t«i cũng ®· đủ hiu chiến tranh lµ như thế nµo? Chiến tranh xÈy ra nã ®· lµm cho hµng chc triu gia ®×nh Vit Nam phi chu cnh cha m mt con anh em chia l×a nhau v mt chng con mt b vµ cßn kh«ng biÕt bao nhiªu ni đau kh¸c c v thÓ x¸c ln tinh thn. MÆc dï chiÕn tranh ®· qua ®i 35 n¨m råi ®Êt n­ưíc ta nay ®· hoµ b×nh thèng nhÊt Như­ng nh÷ng ®au th­ư¬ng mÊt m¸t mµ chiÕn tranh ®Ó l¹i th× kh«ng g× cã thÓ bï lÊp ®ư­îc.Trong cuéc chiÕn tranh nµy nhiÒu chiÕn sÜ ®ång bµo ta ®· bÞ thư¬ng cã rÊt nhiÒu ngư­êi ®· vÜnh viÔn n»m l¹i  n¬i chiÕn tr­ưêng. NhiÒu gia ®×nh cïng mét lóc ph¶i mÊt ®i c¶ chång vµ con ngoµi mÆt trËn cã rÊt nhiÒu ng­ưêi vî trÎ chØ ®ư­îc hư­ëng h¹nh phóc vî chång chư­a chän mét ngµy råi go¸ bôa c¶ ®êi. Kh«ng thÓ nµo nãi vµ kÓ hÕt ®ư­îc nh÷ng thiÖt thßi mÊt  m¸t nçi ®au buån tñi cña nh÷ng ngư­êi cßn sèng khi ngư­êi th©n mÊt ®i. Như­ng còng chÝnh b»ng nh÷ng lßng tiÕc thư­¬ng v« h¹n Êy ngư­êi sèng tù nãi víi lßng m×nh r»ng" h·y sèng sao cho xøng víi ng­ưêi ®· khuÊt " Vµ råi nh­ư ®· thµnh truyÒn thèng d­ưíi sù l·nh ®¹o cñaD¶ng nh©n d©n ta ®· dµnh t×nh th­ư¬ng yªu ch¨m sãc cho c¸c gia ®×nh thư­¬ng binh liÖt sÜ anh chÞ em th­ư¬ng binh bÖnh binh thanh niªn xung phong mét c¸ch tËn t×nh chu ®¸o. Chóng ta chØ biÕt t­ưëng nhí nh÷ng ngư­êi ®· khuÊt ®· bÞ th­ư¬ng trong cuéc chiÕn tranh b»ng lßng biÕt ¬n sù kÝnh träng lín lao h¬n bao giê hÕt. Hµng n¨m cø ®Õn ngµy 27/7 ngµy tư­ëng nhí vµ ghi c«ng c¸c anh hïng liÖt sÜ ®· hy sinh v× sù ®éc lËp vµ gi¶i phãng d©n téc жng nhµ nư­íc vµ ®ång bµo ta trªn c¶ n­ưíc.l¹i nhí vÒ nh÷ng ngư­êi lÝnh ®· hy sinh quªn m×nh cho sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc v× h¹nh phóc cña nh©n d©n v× t­ư¬ng lai vµ sù trư­êng tån cña mét ®Êt nư­íc.  như­ng mçi khi nhí l¹i t«i kh«ng thÓ nµo quªn ®­ưîc nh÷ng mÊt m¸t ®au thư­¬ng cña hµng chôc triÖu gia ®×nh ViÖt Nam. Mµ gia ®×nh t«i lµ mét trong sè nh÷ng gia ®×nh nh­ư vËy Sau khi chiến tranh kết thóc gia đ×nh vµ bn th©n t«i còng ®· tõng ®i t×m phÇn mé cña hai anh trai m×nh nhưng vn chư­a cã kết qu. Kh«ng phi v× thế mµ t«i b cuc t×m kiếm phn m ca hai anh trai t«i. Bi t«i suy nghĩ đơn gin mt điu. LÝnh M t na vßng tr¸i đất ®· ®Õn ®©y x©m chiếm nước ta nhưng giờ ®©y chÝnh ph M gia ®×nh người M cã con hy sinh trong cuc chiến tranh Vit Nam h vn đi t×m hµi ct ca c«ng d©n h. HiÖn nay c¸c «ng  b bµ m người M vn ngµy ®ªm mong mi vµàđặt nim tin hy vng lµ vµo mt ngµy nµo ®ã h s t×m được người th©n ca h ®Ó ®ư­a v an t¸ng trªn quª hương mc dï chiến tranh ®· qua đi 35 năm. Lµ mét ngư­êi em trai trong gia ®×nh cã hai anh trai lµ liÖt sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng Mü. T«i nhËn thøc s©u s¾c r»ng thÕ hÖ anh em chóng t«i nÕu kh«ng quyÕt t©m ®i t×m hµi ct c¸c anh th× sau nµy khi thế h chóng t«i mt đi rt cã th thế h c¸c con ch¸u s dn quªn l·ng theo năm th¸ng. Ri c¸c anh s vĩnh vin nm li trªn khp mi min ca T quc. Bn th©n t«i cũng ®· trc tiếp đi  t×m phn m  cña hai anh trai m×nh hai ln trong tng s 4 ln mµ gia đ×nh t«i ®· đi t×m. Sau bn chuyến đi t×m phn  m lit s ca hai anh trai Vũ Hng T©m  àanh Vũ Quc Bo ( Vũ Văn Bo ) mc dï c gia ®×nh t«i ®· c gng lµm tt c nhng g× cã thÓ lµm được nhưng cho đến nay vn chưa cã kết qu. T«i vµ bao gia ®×nh Vit Nam kh¸c vÉn lu«n ®au ®¸u rng. Kh«ng biết người th©n ca m×nh hin nơi nµo? đang yªn ngh NTLS  nµo? ®· được quy tp v NTLS hay chưa? Hay th©n x¸c c¸c anh vn cßn nm ri r¸c trªn c¸c địa danh khp mi min ca T quc?... May mn nếu lµ ng«i m cã tªn th× cã thÓ cßn cã hy vng t×m được cßn nhng ng«i m chưa biết tªn th× cã rt nhiu kh«ng th nµo đếm được  ?????  T  l % t×m được lµ rt nh ? Tht ®¸ng bun phi kh«ng? Cnh quan nơi c¸c anh ®· tng chiến đấu vµ hy sinh v× s nghip bo v  tæ quèc Vit Nam hin ®· xanh tươi nhµàca trường hc khu ®« thÞ d©n cư đầy s sng mi. Nhưng nh÷ng nçi đau mÊt m¸t ngư­êi th©n vÉn cßn dai d¼ng m·i vi nhng ng«i m chưa  biÕt tªn v« danh. Biết ®©u ®ã trong sè nhng ng«i m nµy cã th©n x¸c ca 2 hai anh  trai t«i lit s Vũ Hng T©m vµàlit s Vũ Quc Bo ( Vũ Văn Bo ). T«i vn đặt  nim  tin vµà hy vng rng mt ngµy kia kh«ng xa lm t«i s nhn được tin vui vÒ điu k diu s đến vi gia ®×nh t«i. Chiến tranh ®· kÕt thóc c¸c anh ®· hy sinh v× s nghip bo v tương lai tươi s¸ng ca d©n tc Vit Nam. C«ng lao ca c¸c anh tªn tui cña c¸c anh ®· được Đảng vµ nhµànước ghi c«ng gia ®×nh lu«n lu«n tưëng nhí.  Tuy 4 chuyÕn ®i t×m phÇn mé hai anh gia ®×nh kh«ng ®¹t ®­ưîc kÕt qu¶ nh­ư mong ®îi. T«i vÉn biÕt r»ng viÖc ®i t×m hµi cèt liÖt sÜ lµ rÊt khã kh¨n gian tru©n vÊt v¶ tèn kÐm vÒ kinh tÕ tiÒn b¹c vµ thêi gian vµ ®ßi hái c¸c th©n nh©n gia ®×nh liÖt sÜ ph¶i quyÕt t©m kiªn tr× víi nh÷ng ng«i mé chư­a biÕt tªn v« danh. Nh­ưng cø mçi khi ®i lµm vÒ trªn ®ư­êng phè t«i b¾t gÆp nh÷ng gia ®×nh liÖt sÜ hä ®· t×m ®­ưîc ng­êi th©n cña hä ®ư­a vÒ lµm lÔ truy ®iÖu an t¸ng.Trong tr¸i tim t«i kh«ng khái xèn sang sao xuyÕn nghÜ vÒ hai anh trai cña m×nh t«i còng kh«ng sao cÇm ®ư­îc n­ưíc m¾t khi nghÜ vÒ hai anh trai cña m×nh kh«ng biÕt lóc nµo míi t×m ®­ưîc. Råi l¹i tù an ñi lßng m×nh r»ng m×nh ch­a t×m ®ư­îc c¸c anh gia ®×nh m×nh ®· ®ang vµ sÏ vÉn tiÕp tôc trªn con ®­ưêng hµnh tr×nh ®i t×m phÇn mé cña hai anh.Trªn ®Êt n­ưíc ViÖt Nam ta vÉn cßn hµng triÖu triÖu gia ®×nh liÖt sÜ vÉn chư­a t×m ®­ưîc nguêi th©n cña hä vµ hy väng" ®iÒu kú diÖu sÏ ®Õn víi gia ®×nh m×nh" Tuy chư­a t×m ®ư­îc phÇn mé hai anh. Nh­ưng gia ®×nh t«i ®· ®i vµ ®Õn trùc tiÕp nh÷ng n¬i mµ trư­íc ®©y hai anh ®· tõng chiÕn ®Êu vµ hy sinh. Gia ®×nh rÊt hiÓu vµ ®ång c¶m víi nh÷ng khã kh¨n mµ c¸c anh ®· ph¶i chÞu ®ùng. NhÊt lµ bè t«i n¨m nay ®· 85 tuæi tuy tuæi cao  søc yÕu còng ®· quyÕt t©m ®i cïng ®oµn t×m phÇn mé anh Vò Quèc B¶o (Vò V¨n B¶o) ë NTLS HuyÖn T©n Biªn tØnh T©y Ninh.

Råi ®Õn c¸c anh chÞ vµ em t«i mÆc dï hiÖn ®ang sèng vµ lµm viÖc ë nư­íc  ngoµi còng ®· thu xÕp bè trÝ c«ng viÖc vµ cïng gia ®×nh lªn ®ư­êng ®i t×m phÇn mé cña  hai anh.  Nh÷ng anh em cßn l¹i tuy kh«ng tham gia cïng ®oµn ®i t×m phÇn mé hai anh ®ư­îc PhÇn v× bËn viÖc c¬ quan kh«ng bè trÝ nghØ ®­ưîc gia ®×nh cã nhiÒu viÖc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt  nh­ưng vÉn th­ưêng xuyªn liªn l¹c n¾m b¾t kÞp thêi th«ng tin còng nh­ư hµnh tr×nh chuyÕn ®i t×m phÇn mé cña hai anh .

ThÕ ®Êy ! ChiÕn tranh ®· tr«i qua 35 n¨m råi như­ng nh÷ng nçi ®au thư­¬ng mÊt m¸t ng­ưêi th©n mµ chiÕn tranh ®· g©y ra th× vÉn cßn nguyªn ®ã. T«i ư­íc g× m×nh cã ®ưîc mét  "phÐp mµu nhiÖm" nµo ®ã t«i cã thÓ t×m ®­ưîc hÕt c¸c hµi cèt liÖt sÜ ®ang thÊt l¹c vµ ®ư­a hä vÒ ®oµn tô víi gia ®×nh tæ tiªn dßng téc
   Nh©n ngµy 27 / 7 / 2010 cho phÐp t«i ®ư­îc th¾p nÐn nhang th¬m ®Ó tri ©n tư­ëng nhí tíi vong linh c¸c anh hïng liÖt sÜ ®· hy sinh quªn m×nh v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc thèng nhÊt ®Êt nưíc vµ qua ®©y cho t«i göi lêi th¨m hái søc khoÎ ©n t×nh tíi c¸c gia ®×nh th­ư¬ng binh liÖt sÜ ViÖt Nam bµ mÑ ViÖt Nam anh Hïng. C¸c c« c¸c b¸c c¸c chó th­ư¬ng binh bÖnh binh c¸c anh chÞ thanh niªn xung phong
... ®· hy sinh ®ãng gãp xư­¬ng m¸u cña m×nh vµo sù nghiªp gi¶i phãng d©n téc vµ thèng nhÊt ®Êt nuíc. Xin c¶m ¬n c¸c gia ®×nh thư­¬ng binh liÖt sÜ ViÖt Nam c¸c bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng ®· s¶n sinh ra nh÷ng ng­ưêi con trung hiÕu tËn t©m víi tæ quèc ®Êt n­ưíc ®· hy sinh quªn m×nh v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc vµ thèng nhÊt ®Êt n­ưíc. Qua ®©y b¶n th©n t«i còng mong muèn §¶ng vµ nhµ n­ưíc ViÖt Nam c¸c c¬ quan chñ qu¶n nh­ư Bé L§TBXH Bé quèc phßng c¸c së L§TBXH c¸c Bé chØ  huy qu©n sù c¸c ®¬n vÞ quy tËp hµi cèt liÖt sÜ c¸c c¬ quan th«ng tÊn b¸o chÝ .....Trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­ưíc cÇn ch¨m lo h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ viÖc quy tËp hµi cèt c¸c liÖt sÜ vÒ c¸c NTLS trªn c¶ n­ưíc h¬n n÷a ®Ó tri ©n ch¨m lo h­ư¬ng khãi ...

 §ã còng chÝnh lµ nh÷ng viÖc cÇn lµm ngay ®Ó tri ©n c¸c anh hïng liÖt sÜ ViÖt Nam. V× chÝnh c¸c gia ®×nh thư­¬ng binh liÖt sÜ ViÖt Nam bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng c¸c b¸c c¸c c« chó th­ư¬ng binh bÖnh binh c¸c anh chÞ thanh niªn xung phong hä ®· vµo sinh ra tö ®ãng gãp mét phÇn xư­¬ng m¸u cña m×nh cho sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc vµ thèng nhÊt ®Êt n­ưíc  míi cã  ®­ưîc nh­ư ngµy h«m nay.

Vò V¨n Lư­¬ng

MÆt B»ng L« B1 Khu tËp thÓ Th¸i Phiªn - Ng« QuyÒn - H¶i phßng

§TNR  :  031.3564603

§TDD:0902295228;Email:

Janaya

Wanted to drop a rem

Wanted to drop a remark and let you know your Feed isnt futcnioning today. I tried adding it to my Bing reader account but got absolutely nothing.

catbien

Ngày mới

Sớm mai thăm anh đọc bài viết của anh Vũ Văn Lương thật cảm động. Đêm qua Hải Phòng tổ chức giao lưu thơ nhạc cônh nhân và tri ân các liệt sĩ.
Chúc anh ngày mới nhiều may mắn!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'15501','bt7m1ihfvon27v60angjrkvr47','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-24 17:59:57','/a244425/nhan-ngay-27-7-2010-nho-ve-cac-anh-hung-liet-si.html')